Om Lesjaverk

Lesjaverk gard med...

Lesjaverk gard med hovedbygningen fra jernverkstiden

Lesjaverk grend ligger på vannskillet 630 m.o.h. mellom Øst- og Vestlandet, øverst i Gudbrandsdalen. Raumabanen med Lesjaverk stasjon, og riksvei E-136, er gjennomfartsårer som gjør stedet lett tilgjengelig året rundt. Navnet har grenda fått etter at det i en historisk periode var drift med jernverk her. Jernet fra verket var spesielt fordi det var rustfritt, grunnet et innhold av krom i malmen. Det var derfor etterspurt innelands og utenlands både til skipsbygging, og for bruk i andre gruveanlegg som for eksempel Røros. Kunnskapen for jernverksdriften måtte hentes utenelands, og det var innvandring av tyskere, hollendere og andre Europeere her allerede på 1700-tallet. Etter å ha vært Lesjabygdas befolkningsmessige tyngdepunkt mellom 1700 og 1800 har Lesjaverk hatt tilbakegang av bosettingen, blant annet på grunn av jernverkets nedleggelse for nær 200 år siden.Grenda består i dag av de tidligere skolekretsene Verket og Sletten. Siden Raumabanen ble bygget i 1920-årene, har Lesjaskogsvatnets omgivelser tiltrukket nær 150 hytter, med betydelig pågang etter nye fritidsboliger i området i dag. Raumabanen har stoppested på Lesjaverk og dertil sagbruk, entreprenørbedrift, hyttefabrikk, dagligvareforretning med postmottak og lokal kafe, grendehus, frisørsalong, utleiehytter, og ulike lokale tjenester og varer til turister.I grenda finnes gode møteplasser for både lokal- og fritidsbefolkningen. Storslagen natur med friluftslivsmuligheter, kulturlandskap, ro og godt lokalmiljø representerer betydelige trivselsfaktorer. Landbruket har 20 driftsenheter, hvorav 2 samdrifter. Det er aktiv omstilling og etablering av samdrifter og attåtnæringer, men synkende antall gårdbrukere. Kommunen har bygget ut tidsmessige vann- og avløps-system for bebyggelsen i Lesjaverk sentrum og til nærliggende hyttefelt.

Det er tilrettelagt felt med byggeklare tomter ved Lesjaverk sentrum. Ved etablering av ny fast bosetting forventes også potensiell nybygging tilknyttet eksisterende gårdstun og eventuelt på egnede arealer utenom disse områdene. Fritidshusutbygging kanaliseres til områdene regulert for fritidsbebyggelse langs Lesjaskogsvatnet fra Bryggen til Verket og rundt Lesjaverk sentrum. Kommunen åpner for standardheving av eldre hytter med tidsmessige løsninger for vann og avløp. Forutsetningen er at slike forbedringer ikke kommer i konflikt med vassdragsvern og fri ferdsel i Lesjaskogsvatnets strandsone.