Styrking av friluftstilbudene

Styrking av friluftlivstilbudene og reiselivet med Lesjaskogvatnet som knutepunkt

Bakgrunn

Lesjaskogsvatnets særpreg og friluftslivsmulighetene i grendas utmarksområder er attraksjoner som har betydelige muligheter for videre utvikling og profilering av bygda. Tilrettelegging, kanaliserte utfoldelsesmuligheter, markedsføring og bærekraftig bruk kan bidra til realisering av potensialet. Dette gjelder både for vatnet og dalføret i Sletten og Verket. Det er ønskelig at utvikling og drift av tilknyttede kommersielle tilbud gjøres i regi av utmarkslag og lokale forretningsaktører.

Arbeidsgruppa

Tor Ziegler, Leder; i samråd med Kjetil Espeseth/Lesjaskogsvatnet fiskeforening; Torgeir Nordgård/Grunneiere-Utmarkslag; Hallvard Doseth/Fjellområdene; Olav Strand/Hyttevelforeningene; Per Nordsletten/utbyggere; Elin Brøste /Idrettslaget/beboer; Hallvard Nordsletten/Viltlaget; og Odd-Andre Morken/Ungdomsrepresentant.

Mandat

Det skal utvikles en masterplan for rekreasjonsmessig infrastruktur og bærekraftige rammer for områdenes og vatnets bruk. Tiltak for tilrettelegging og kanalisering av friluftsliv- og opplevelsestilbud skal realiseres. Forbindelse og samordning med nabogrendene og regionen skal vies oppmerksomhet.

En av rasteplassene i Lesjaverk

Resultatmål

• Utbygget løype- og turveinett, samt  annen rekreasjonsmessig infrastruktur som  samsvarer med delprosjektenes intensjoner

• en masterplan omforent mellom  interessegruppene i Sletten og Verket,  inklusive reviderte regelverk for bruk og  vern av Lesjaskogsvatnet

• kommunal aksept av planens anbefalinger  og gjenspeiling i kommunens vannbruks- og arealplanverk

• ordninger for samarbeid med nabogrendene (se også prosjektområde 4)

Prioriterte tiltak/delprosjekter 2008:

• Etablere god sykkelveistandard mellom skogsveiene som ender i Valåområdet. Grunneieravklaring med anleggsmessig fullføring sommeren 2008, forutsatt at tilstrekkelig finansiering oppnås.

• På dugnas fullføre planlagt merking/skilting av grendas stier og råk innen juni 2008, samsvarende med den nye ”Turguide for Lesja”

• ”Lesjaskogsvatnet rundt og Lågen langs”- rekreasjonsmessig infrastruktur. Videre-føring av arbeid spesifisert i delprosjektet. Fullføres innen sommersesongen 2009.

• Revisjon av regler som regulerer båtbruk, ferdsel og festesteder innen sommeren 2009.

• Masterplan for utbygging og rekreasjonsmessig infrastruktur, – planarbeid med start våren 2008 og fullføring innen sommeren 2009

Handlinger for utførelse i 2009 og 2010

• Igangsetting av eventuelle nye delprosjekter vil avhenge av at prosjekter prioritert i 2008, fullføres som planlagt i 2009.

• Sikring og pleie av området med Tandseterene som kulturlandkap og sted for opplevelser. Start planlegging høsten 2008 og gjennomføring av tiltak i 2009 og 2010 dimensjonert i forhold til kva man evner å finansiere.