Om småsamfunnsprogrammet

Om småsamfunnsprogrammet

Småsamfunnsprogrammet er en flerårig nasjonal satsing med særlig fokus på:

• Gode tjenester og velferdstilbud

• Attraktive lokalsamfunn og

• Næringsutvikling

Lesja kommune ønsker å stimulere til selvdrevne grendeinitiativer og ser ”Lesjaverk utvikling” som et foregangsprosjekt og eksempel for andre grender i bygda. Programmidler stilles av Oppland fylkeskommune for å hjelpe frem prosjekter og piloter med overførings-verdi regionalt og nasjonalt. Det siktes på læring og overføring av kunnskap mellom småsamfunn. Ungdom og kvinner er en prioritert målgruppe i programmet.

I dette forprosjektet, er materiale fra ressurskartleggingen på Lesjaverk bearbeidet videre for utdyping, konkretisering og prioritering. Derved ønsker vi å få frem de aktivitetene som det ut fra grendas og kommunens syn er mest hensikt i å satse på.

Samsvar med kommuneplanen

Sommeren 2007 ble kommuneplanens samfunnsdel 2007 – 2020 ferdigstilt. Overordnet mål i planen er å opprettholde og styrke bygdas bosetting, næringsliv og kompetanse. Lesjaverk initiativet samsvarer godt med samfunnsplanens mål, budskap og anbefalinger. Nyttige konsepter der kan utprøves og demonstreres i Lesjaverk grend. Vi ønsker å vise hvordan en liten grend, i samspill med omgivelsene, kan fremstå som utviklingsrettet og livskraftig.

Noen høyt prioriterte trivselsskapende delprosjekter er alt i gang, slik som opprusting av grendehuset Solheim, – stasjonen og stasjonsområdet, samt tilrettelegging av rasteplasser langs turveier rundt og ved Lesjaskogsvatnet og Lågen.

Prosjektstyret ser i utgangspunktet for seg en prosjektperiode på 3 år. Vi håper å oppnå en intern utviklingsdynamikk og samspill med omverdenen som varer langt ut over denne første perioden. Lokalt gikk grendeutvalgets generalforsamling 22.02.07 samlet inn for medvirkning i Lesjaverk- prosjektet, likesom initiativgruppen for samdriften i møte 03.03.07.

Vi regner med at anbefalinger om arealbruk, vannbruk og vern som kommer ut av noen av delprosjektene det i 2008 legges opp til i Sletten og Verket kretser, vil bli fremmet som innspill til kommunens overordnede arealplan 2007 – 2020.