Prosjektet Lesjaverk Utvikling

OM ”LESJAVERK UTVIKLING” I LESJA – SAMMENDRAG

Grendeinitiativet ”Lesjaverk utvikling” skal utnytte og videreutvikle lokal kultur, infrastruktur og ressurser. Dette skal øke grendas attraksjoner som oppvekst-, bo- og arbeidssted for fastboende, så vel som for fritidshusbeboere og gjennomreisende.

Ideen oppsto hos de som har etablert ”Lesjaverk samdrift” for storskala melkeproduksjon i ny driftsbygning på Thorsplass gård. De ønsker å bidra til grendas utvikling. I samarbeid med grendeutvalget ble det i 2007 valgt et lokalt prosjektstyre ledet av Frøydis Anseth. Med støtte fra Lesja kommune, ble det i 2007 gjennomført et forprosjekt for nærmere klarlegging av organisering og aktuelle virksomhetsområder. Man så behov for en sterkere samordning mellom de positive og trivselskapende aktivitetene som allerede skjer i grenda. Nye initiativer oppstår også. Virksomhetene er gruppert slik:

1. Opprusting og ansiktsløfting av tettstedet, Solheim, stasjonsområdet, og utkantene
2. Styrking av friluftslivstilbudene & reiselivet med Lesjaskogsvatn som knutepunkt
3. Kultur og aktivitetsarrangementer, – tradisjonsbærende og nyskapende initiativer
4. Etablering av velforeninger og utmarkslag til samhandling for felles beste
5. Styrking av servicetilbud, lokale bedrifter og sysselsettingsmuligheter

I kontakt med Oppland fylkeskommune (OFK) og Lesja kommune er Verkingenes initiativ innlemmet i OFKs ”Småsamfunnsprogram”. Fylkeskommunen har overordnet ansvar for programmets aktiviteter i Oppland. Programmet er en flerårig nasjonal satsing startet av Kommunal- og regional departementet (KRD) med særlig oppmerksomhet rettet mot:

– Gode tjenester og velferdstilbud
– Attraktive lokalsamfunn
– Næringsutvikling

Satsingen samsvarer med det overordna målet for Lesja kommune som er å opprettholde og styrke bosettingen, næringslivet og kompetansen i kommunen. Formannskapet i Lesja besluttet igangsetting av prosjektet i 2008, og står som prosjekteier. Tor Ziegler er engasjert på deltid som prosjektkoordinator. Prosjektet har bidratt til mobilisering av betydelig frivillig innsats lokalt.

Hovedaktiviteter i 2008 og 2009 har vært:
– Blomstertrau som velkomsthilsener langs E136
– Etablering av nettstedet www.lesjaverk.no
– Oppussing av Solheim grendehus
– Restaurering av Lesjaverk stasjon og stasjonsområdet. ”Sommerkafeen” på stasjonen
– Restaurering av Lesjaverk idrettsbane som stevneplass og aktivitetsområde
– Skilting og merking av stier og råk
– Forbedret sykkelvei m rasteplasser langs skogsveiene på Lesjaskogsvatnets ”bortside”.
– ”Fyrryjul i Lesjaverk”
– Påskekonsert med Lesjaskog sangkor
– Nye tilbud av ”kortreist mat” på Lesjaverk COOP.
– Spikkekveld i Knipa
– Gamleveiens venners sommertreff
– Fellesturer med Turkarusellen
– Kirkekaffeturer , bl a til Olavskilden
– ”Scener fra Ibsens Peer Gynt” fremført med masovnområdet som scenerom på Lesjaverket under ”Markens Grøde”-dagene i August. Strålende gjennomført av Kim Haugen og lokale skuespillere.

For ytterligere informasjon kontakt: tor.ziegler@lesja.kommune.no

Vedlegg 1

Lesjaverk, – livskraftig og framtidsretta grend ved Lesjaskogsvatnet

(Innspill til kommuneplanarbeidet fra Lesjaverk grend)

Situasjon/virksomheter
Etter å ha vært bygdas befolkningsmessige tyngdepunkt mellom 1700 og 1800 har Verket krets hatt en drastisk tilbakegang av bosettingen siden jernverkets nedleggelse. Grenda består i dag av de tidligere skolekretsene Verket og Sletten. Siden Raumabanen ble bygget i 1920-årene, har Lesjaskogsvatnets omgivelser tiltrukket nær 150 hytter, med betydelig pågang etter nye fritidsboliger i området i dag.
Lesjaverk har i dag jernbanestoppested, sagbruk, entreprenørbedrift, hyttefabrikk, dagligvare-forretning med postmottak og lokal kafe, grendehus, frisørsalong, utleiehytter, og ulike lokale tjenester og varer til turister. Her finnes en del gode møteplasser for både lokal- og fritidsbefolkningen. Storslagen natur med friluftslivsmuligheter, kulturlandskap, ro og godt lokalmiljø representerer betydelige trivsels-faktorer. Landbruket er lite, og i aktiv omstilling med etablering av samdrifter og attåtnæringer, men synkende antall gårdbrukere. Kommunen har bygget ut tidsmessige vann- og avløps-system for bebyggelsen i Lesjaverk sentrum og til nærliggende hyttefelt. Overganger, avkjøringer og lokal ferdsel representerer store trafikksikkerhetsmessige utfordringer i forhold til kryssing av Raumabanen og bruk av E 136.

Attraksjoner med utviklingsmuligheter

– Lesjaskogsvatnet øst
– Lesja Jernverk og kirken
– Lokalt arrangerte aktiviteter
– Utleiehytter, muligheter for gårdsturisme
– Fjellveien, inngang til Nasjonalparken
– Adgang til jakt og fiske
– Turstier, skogs- og sykkelveier
– Helsesongs skiløypenett
– Coop-kafeen
– Solheim grendehus
– Stasjonsområdet

Utviklingsretning
Det er tilrettelagt et felt med byggeklare tomter ved Lesjaverk sentrum. Ved etablering av ny fast bosetting forventes også potensiell nybygging tilknyttet eksisterende gårdstun og eventuelt på egnede arealer utenom disse områdene. Fritidshusutbygging kanaliseres til områdene regulert for fritidsbebyggelse langs Lesjaskogsvatnet fra Bryggen til Verket og rundt Lesjaverk sentrum. Kommunen åpner for standardheving av eldre hytter med tidsmessige løsninger for vann og avløp. Forutsetningen er at slike forbedringer ikke kommer i konflikt med intensjoner om vassdragsvern og fri ferdsel i Lesjaskogsvatnets strandsone. Første trinn av en lokalt finansiert parallell skogsvei til E136 for atkomst fra Lesjaverk til hytteområdene er etablert. Forlengelse er mulig ved skånsom utnytting av den gamle Kongeveien, eventuelt med en ny trase langs jernbanelinjen. Gang- og sykkelvei bygges ellers langs E 136 gjennom hele grenda og forbindes med tilsvarende anlegg gjennom hele bygda. Arealer for nye virksomhetsetableringer som f eks campingplass eller bedrifter er tilgjengelige. I forbindelse med restaureringen av Lesjaverk stasjon forventes at det omkringliggende område får en anleggsmessig ”ansiktsløfting”. I kommuneplanen legges det ellers opp til å opprettholde natur- og friområdene på dalførets sørside, landbrukets produksjonsarealer og kulturlandskapet. Det forventes ingen ny bebyggelse i øvrige verneområder. Det er betydelig behov for tilrettelegging av parkeringsplasser, rekreasjonsmessig infrastruktur, utendørs/innendørs møteplasser og opplevelsesmuligheter for tilreisende og fastboende, også i verneområdenes randsoner. Dertil vil man søke løsninger for akseptable anlegg av båthavner langs Lesjaskogsvatnet.

Byggevolum
Ut fra foreliggende planer er det rom for betydelige utviklingsprosjekter i grenda:

– Ulike grader av oppgradering for i størrelsesorden nærmere 100 eksisterende hytter.
– Områder regulert til fritidsbebyggelse vil ved ny utbygging ha et volum på mellom 150 – 200 stk.
– 3 byggeklare gratis kommunale boligtomter for innflyttere, og ytterligere 4 for salg i samme felt.
– Bygging av 1 – 2 samdriftsfjøs
– Utbygging av vassforsyning og avløp skjer i lokale nett og renseløsninger, eller med hovednett knyttet til allerede eksisterende anlegg for Lesjaverk.
– Utbygging vil kreve nett og anlegg for strømforsyning, tele-, TV- og bredbåndsdekning.
– Asfaltert gang- og sykkelvei langs sykkelvei langs E136 gjennom hele grenda.
– Atkomst krever videre utbygging, drift og vedlikehold av parallell vei på sørsiden av jernbanen.
– Et nett av turveier, stier, skiløyper, parkeringsplasser og båtplasser må ferdigstilles, vedlikeholdes og ha skilting godt synlig og opplysende om severdigheter, kultur og natur.
– Restaurering av stasjonsområdet og stasjonsbygningen

Slik kan det gå hvis vi ikke passer på!

– Uten en viss utbygging, samt teknisk og rekreasjonsmessig infrastruktur svekkes sysselsettingen
– Bosettingsgrunnlaget forvitrer, bosteder og gårdstun blir fritidshus, nærbutikkens grunnlag trues
– Med økende tungtrafikk og manglende gang/sykkelvei og parallellveier øker trafikkfarene
– Stasjonsområdet forfaller ytterligere og kulturlandskapet gror igjen.
– Manglende informasjon og markedsføring av bygdas muligheter og attraksjoner reduserer interessen for Lesjaverk som bosted og reisedestinasjon.

Slik vil vi ha det

– Opprettholde og utvide lokal service, bosetting og arbeidsplasser. Åpenhet for innflyttere.
– Gode aktiviteter og møteplasser for alle aldersgrupper av lokalbefolkning og fritidsinnbyggere.
– Gang og sykkelvei, reduksjon av antallet trafikkfarlige jernbaneoverganger og avkjøringer fra E136, trygt sentrumsområde.
– Opprettholde og eventuelt utvide landbrukets produksjonsarealer og utnytting av skogressursene.
– Videreutvikle reiselivsnæringen med attraksjoner for stopp, overnattinger og hyttebygging.
– Økonomisk selvbærende fritidsinfrastruktur og jevn utbyggingstakt av fritidsboliger og områder.
– Sammenhengende tur- og skiløypenett.
– Restaurert og attraktivt stasjonsområde som et viktig ansikt utad for grenda.

Slik gjør vi det

– Grunneier/utbyggerinteressentene organiserer seg i utmarkslag, og fritidsboliginnbyggerne i velforeninger, som sammen med grendeutvalg, frivillige organisasjoner og kommunen utvikler teknisk infrastruktur og rekreasjons- og opplevelsestilbud.
– Kommunen tilbyr gratis kommunale boligtomter til innflyttere og etablerere.
– Kommunen, samferdselsmyndighetene og grunneierne samarbeider om realisering av gang- og sykkelveien og andre trafikksikrende løsninger.
– Lokalbefolkningen/grendeutvalget restaurer og videreutvikler stasjonsområdet.

”Vi når lenger dersom vi vil mer, samarbeider mer, og har tillit til hverandre”